سال در مارکت

انتقال وجه

واریز وجه و افزایش موجودی
برداشت وجه
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
واریز و افزایش موجودی
USD 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
Ethereum
واریز و افزایش موجودی
ETH یک روز 0% واریز و افزایش موجودی
Neteller
واریز و افزایش موجودی
RUR, EUR, USD 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
Perfect Money
واریز و افزایش موجودی
USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
Step 1 - Buy Vload Voucher
واریز و افزایش موجودی
EUR, USD 15 دقیقه - واریز و افزایش موجودی
Tether
واریز و افزایش موجودی
USDT یک روز 0% واریز و افزایش موجودی
Vload
واریز و افزایش موجودی
USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
وب مانی
واریز و افزایش موجودی
USD 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
Local transfer agents
Grand Capital Iran
واریز و افزایش موجودی
USD* 1 ساعت - 2 ساعت 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
*You are able to deposit in IR via exchanger which converts your currency to agent currency according to its rate
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
برداشت
USD تا سه روز determined by blockchain برداشت
Ethereum
برداشت
ETH تا سه روز determined by blockchain برداشت
Neteller
برداشت
RUR, EUR, USD تا سه روز 2% اما برای نه کمتر از 1$ برداشت
Perfect Money
برداشت
USD, EUR تا سه روز 0.5% برداشت
Tether
برداشت
USDT تا سه روز determined by blockchain برداشت
Vload
برداشت
USD, EUR تا سه روز 6% برداشت
وب-مانی
برداشت
USD, EUR تا سه روز 1%​ برداشت
Local transfer agents
Grand Capital Iran
برداشت
USD 1 ساعت - 1 روز 0% برداشت
شرکت این حق را دارد تا میزان جبران کمیسیون را در برخی حالات تغییر دهد.

Choose your language