سال در مارکت

انتقال وجه

واریز وجه و افزایش موجودی
برداشت وجه
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
واریز و افزایش موجودی
USD 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
Ethereum
واریز و افزایش موجودی
ETH یک روز 0% واریز و افزایش موجودی
Perfect Money
واریز و افزایش موجودی
USD, EUR 15 دقیقه 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
Tether ERC20
واریز و افزایش موجودی
USDT یک روز 0% واریز و افزایش موجودی
Tether TRC20
واریز و افزایش موجودی
USDT یک روز 0% واریز و افزایش موجودی
Local transfer agents
Grand Capital Iran
واریز و افزایش موجودی
USD* 1 ساعت - 2 ساعت 0% جبران شدن با گرند کپیتال واریز و افزایش موجودی
*You are able to deposit in IR via exchanger which converts your currency to agent currency according to its rate
سیستم پرداخت ارزهای پذیرفته شده زمان انجام پروسه کمیسیون
سیستم پرداخت الکترونیکی
Bitcoin
برداشت
USD تا سه روز determined by blockchain برداشت
Ethereum
برداشت
ETH تا سه روز determined by blockchain برداشت
Perfect Money
برداشت
USD, EUR تا سه روز 0.5% برداشت
Tether ERC20
برداشت
USDT تا سه روز determined by blockchain برداشت
Tether TRC20
برداشت
USDT تا سه روز determined by blockchain برداشت
Local transfer agents
Grand Capital Iran
برداشت
USD 1 ساعت - 1 روز 0% برداشت
The Company reserves the right to change the amount of commission compensated in some cases.

Choose your language